Tất cả địa điểm đầu tư

Địa điểm đầu tu demo số 6

Diện tích quy hoạch: 426 ha

Diện tích có sẵn: < 10 ha

Thời hạn hoạt động: 2006 – 2056

Giá thuê: $60 – $80

Địa điểm: Bắc Giang

Địa điểm đầu tu demo số 5

Diện tích quy hoạch: 426 ha

Diện tích có sẵn: < 10 ha

Thời hạn hoạt động: 2006 – 2056

Giá thuê: $60 – $80

Địa điểm: Bắc Giang

Địa điểm đầu tu demo số 4

Diện tích quy hoạch: 426 ha

Diện tích có sẵn: < 10 ha

Thời hạn hoạt động: 2006 – 2056

Giá thuê: $60 – $80

Địa điểm: Bắc Giang

Địa điểm đầu tu demo số 3

Diện tích quy hoạch: 426 ha

Diện tích có sẵn: < 10 ha

Thời hạn hoạt động: 2006 – 2056

Giá thuê: $60 – $80

Địa điểm: Bắc Giang

Địa điểm đầu tu demo số 2

Diện tích quy hoạch: 426 ha

Diện tích có sẵn: < 10 ha

Thời hạn hoạt động: 2006 – 2056

Giá thuê: $60 – $80

Địa điểm: Bắc Giang

Địa điểm đầu tu demo số 1

Diện tích quy hoạch: 426 ha

Diện tích có sẵn: < 10 ha

Thời hạn hoạt động: 2006 – 2056

Giá thuê: $60 – $80

Địa điểm: Bắc Giang