Tất cả cơ hội kinh doanh

FDI00023

Mục tiêu: SX khay đúc, khuôn cắt.

Diện tích đất/nhà xưởng: 25.000 m2

Thời hạn hoạt động: 46 Năm

Hình thức đầu tư: 100% FDI

Địa điểm: Bắc Giang

FDI00027

Mục tiêu: SX khay đúc, khuôn cắt.

Diện tích đất/nhà xưởng: 25.000 m2

Thời hạn hoạt động: 46 Năm

Hình thức đầu tư: 100% FDI

Địa điểm: Bắc Giang

FDI00040

Mục tiêu: SX khay đúc, khuôn cắt.

Diện tích đất/nhà xưởng: 25.000 m2

Thời hạn hoạt động: 46 Năm

Hình thức đầu tư: 100% FDI

Địa điểm: Bắc Giang

FDI00021

Mục tiêu: SX khay đúc, khuôn cắt.

Diện tích đất/nhà xưởng: 25.000 m2

Thời hạn hoạt động: 46 Năm

Hình thức đầu tư: 100% FDI

Địa điểm: Bắc Giang

FDI00038

Mục tiêu: SX khay đúc, khuôn cắt.

Diện tích đất/nhà xưởng: 25.000 m2

Thời hạn hoạt động: 46 Năm

Hình thức đầu tư: 100% FDI

Địa điểm: Bắc Giang